Home

Malířství a sochařství v českých zemích ve 12 a 13 století

Dějiny umění - Wikipedi

Sochařství i malířství bylo v 11. - 13. století velmi vázáno na architekturu. Sochařství se používalo především při tesání portálů a reliéfů většinou s živočišnými a rostlinnými prvky. tak je to mu i v Českých zemích. Kateřiny ve Znojmě - pocházejí ze 30. let 12. století a zachycují tzv 37. Renesanční a manýristické umění v českých zemích 38. Architektura 17. století v českých zemích 39. Malířství 17. století v českých zemích 40. Sochařství 17. a 18. století v českých zemích 41. Malířství 18. století v českých zemích 42. Architektura 18. století v českých zemích 43 Náběhy k obnovení figurální skulptury v Burgundsku na počátku 12. Století, 2. pol. 12. Století vytvoření monumentálních soch, osvobození ze závislosti na architektuře. Tak jako v architektuře, i v sochařství ve Francii hovoříme o různých školách. 1. Severofrancouzská (St Denis, Chartres) ve 12. Století spějící ke. 8. Velká světová výstava v Londýně (1851), užité umění 19. století a vznik hnutí Arts and Crafts 9. Auguste Rodin a sochařství 2. poloviny 19. století (Rosso, Bartholdi) 10. Malířství a sochařství 2. poloviny 19. století v českých zemích (Pinkas, Purkyně, Kosárek, Čermák, Marold, Myslbek, S. V. U. Mánes) 11 11. Umění na dvoře Rudolfa II. (malířství, sochařství, umělecké řemeslo, sběratelství) 12. Renesanční architektura v Čechách a na Moravě (zámky, sakrální stavby, měšťanské stavby) 13. Architektura 17. a 18. století v Čechách 14. Sochařství 17. a 18. století v Čechách 15. Malířství 17. a 18. století v Čechác

Klasicismus v Českých zemích. Období národního obrození r.1796 je založena Společnost vlasteneckých přátel umění (předchůdce dnešní Národní galerie) r.1799 vzniká Akademie r.1818 vzniká Vlastenecké museum v Čechách. Architektura v 1.polovině 19.století vzniká státní stavební kancelá 12.Renesanční umění v českých zemích 13.Baroko a rokoko v evroých zemích 14.Baroko a rokoko v českých zemích 15.Klasicismus ve světě a v českých zemích 16.Romantismus a realismus v evroých a českých zemích 17.Malířství a sochařství 2. poloviny 19. století v evroých a českých zemích 18.Architektura a.

Okruhy otázek Seminář dějin uměn

 1. 12. Sochařství od klasicismu po secesi Charakteristika, základní problémy, periodizace, hlavní osobnosti + - sochařství klasicismu a romantismu (Canova, Thorvaldsen, Barye, Rude) - funerální plastika a pomník - Rodin - sochařství v českých zemích v kontextu střední Evropy (bratři Maxové, Václav Levý, J. V. Myslbek, Šaloun.
 2. 5. Katedrála sv. Víta a vrcholně gotická architektura v Čechách 6. Sochařství ve 2. polovině 14. stol. 7. Počátky deskového malířství a knižní malířství v Čechách v první polovině 14. století 8. Mistr Třeboňského oltáře a malířství posl. třetiny 14. století 9. Mistr Theodorik a dvorský styl Karla IV
 3. Gotické malířství a sochařství v Německu Vlámské malířství 15. století Italské malířství 13. a 14. století Malířství italské renesance Sochařství italské renesance Architektura italské renesance Manýrismus v Itálii a ve Francii Umění renesance v záalpí Italská barokní architektura Evroé barokní.
 4. Vojtěch Volavka, České malířství a sochařství 19. století, Praha 1968. Radim Vondráček (ed.), Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814-1848, Praha 2008
 5. 10. Barokní architektura, malířství a sochařství v českých zemích 11. Umění doby rokoka v Evropě a v českých zemích + Francisco Goya 12. Klasicismus v Evropě a v českých zemích 13. Romantismus v Evropě a v českých zemích 14. Realismus v Evropě a v českých zemích 15. Impresionismus ve Francii + Auguste Rodin 16
 6. 27. únor: Barokní malířství: Německo, Střední Evropa přednáší: PhDr. Marek Pučalík, Ph.D. 6. březen: Umění 19. století ve svět
 7. Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206R050 Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů v akademickém roce 2019/2020 12/ Umění 17. století v českých zemích Umělci u Albrechta z Valdštejna (architektura a výzdoba Valdštejnského paláce v Praze), raně barokní architektura (J. B

Umění středověku Ústav pro dějiny uměn

11/ Umění 17. století v západní Evropě (Španělsko, Nizozemí, Anglie) D. Velázquez a španělská malba 17. století, specifika holandské a vlámské malby (P. P. Rubens, Rembrandt, krajináři), klasicizující baroko a šíření palladianismu v západní Evropě (Ch. Wren) 12/ Umění 17. století v českých zemích Romantismus - architektura, sochařství, malířství; romantismus v českých zemích Dovršení důvěry ve smysly - útěk z ateliéru - od realismu k impresionismus; realismus v českých zemích, generace Národního divadla Impresionismus a postimpresionismus - objektivní realita, velká syntéza, subjektivní realita a sochařství. EU OPVK DVK21/15 Románský sloh v Českých zemích EU OPVK DVK21/16 Románská architektura v Čechách EU OPVK DVK21/17 Románské sochařství v Čechách EU OPVK DVK21/18 Románské malířství v Čechách EU OPVK DVK21/19 Ikonografie znojemské rotundy sv. Kateřiny EU OPVK DVK21/20 Gotický sloh v Evropě a v.

Malířství devatenáctého století 1948; Karel Purkyně 1962; České malířství a sochařství 19. století 1968; Pouť Prahou - dějiny a umění 1967; J.V. Myslbek 1942; Karel Purkyně 1942; všech 19 knih autora. Kniha České malířství a sochařství 19. století je v Poklasická gotika - architektura let 1300-1340 v českých zemíchPoklasická gotika - Dům u kamenného zvonuPoklasická gotika - knižní malba v druhé polovině století 13. st.Poklasická gotika - skulptura 1290-1346Karel IV. a architektura katedrály sv. Víta v Praze v letech 1344-1385Sochařská výzdoba katedrály sv. VítaDřevěná a volná kamenná skulptura.. 6. Malířství a sochařství 13. století v Itálii, Německu a v českých zemích 7. Malířství a sochařství 14. století v Itálii 8. Malířství a sochařství 14. století v českých zemích 9. Mistr Theodorik a Petr Parléř 10. Umění kolem 1400 a český krásný sloh 11. Raný nizozemský realismus 12. Pozdně gotické. Historie. V Evropě se mandorla objevuje od 6. století na mozaikách, nejvíc se rozšířila v románském malířství a sochařství vrcholného středověku. Zprvu se v mandorle zobrazoval pouze Kristus, později také Panna Maria a jiní světci. V českých zemích se vyskytuje v iluminovaných rukopisech a na nástěnných freskách od 13. století, nejznámější je mandorla. 12. Gotické umění v Českých zemích Vláda Karla IV. Architektura Sochařství Malířství 13. Renesanční umění v Itálii Architektura Sochařství Malířství 14. Renesanční umění v Německu, v Nizozemí a v Českých zemích Architektura Sochařství Malířství 15. Barokní umění v Itálii, ve Francii a ve Španělsku.

Studijní materiál Umění v českých zemích v 19. stol. z předmětu Dějiny umění, střední škol Malířství, sochařství a další vizuální umění 2. poloviny 20. a 21. století ve světě a v českých zemích 15 min. příprava, 15 min. ústní zkoušení, ke každé otázce 5 obrazových přílo Juditin most : chot´Vladislava I, postaven v 2. pol. 12. stol., 2. nejstarší v Evropě po Řezně, , stržen povodní ve 14. stol. - zachovaná Malostranská věž , účel spojení obou hradů kláštery (4 ) - 1. kostel ( 973 ) benediktinský klášter sv. Jiří na Hradě ( otónská bazilika - Vratislav -Mlada, 1142, Abatyše Berta ) - sv

12. Klasicismus v Evropě a v českých zemích 13. Romantismus v Evropě a v českých zemích 14. Realismus v Evropě a v českých zemích 15. Impresionismus ve Francii + Auguste Rodin 16. Postimpresionismus ve Francii 17. České malířství a sochařství na počátku 20.století 18. Secese v Evropě a v českých zemích 19. Fauvismus. Malířství a sochařství 30. let 20. století.10. Konstruktivní tendence v malbě a soše - Bauhaus, De Stijl, ruský konstruktivismus, Abstraction-Création.11. DADA a surrealismus.12. Vývoj meziválečného sochařství v Evropě.13. Situace v českém výtvarném umění v průběhu 2. světové války. Skupina Ra, Skupina 42, Sedm v. Všechny styly a směry, které se ve 20. století postupně objevily ve světovém umění, našly své zastánce a představitele i v českých zemích. V secesi to byli sochaři Stanislav Sucharda, Ladislav Šaloun, František Bílek, art deco zastupuje např. architekt Alois Krofta (hotel Alcron), expresionismus sochař Otto Gutfreund. MATURITNÍ TÉMATA Z UMĚNÍ A KULTURA (výtvarná část) (2020/2021) 1. Umění Mezopotámie, umění starověkého Egypta - architektura, sochařství, malířství - rozdíly v přístupu k uměleckému vyjádření 2. Umění starověkého Řecka a Říma - (architektura, sochařství, malířství) - architektonické slohy Řecka, vliv Etrusků na rozvoj architektury v Řím

Románské umění se v českých zemích rozvíjí přibližně od 11. do poloviny 13. století.Navazuje částečně na umění velkomoravské říše, na otonskou renesanci a na byzantské vlivy. Přeměna společnosti směrem k vrcholnému středověku se odráží i v rozkvětu umění, který se nejvíce projevuje monumentální architekturou, zatímco malířství a sochařství plní. (architektura, sochařství, malířství a knižní kultura) - významné památky a osobnosti 13/ Umění 16. století v českých zemích (architektura, sochařství, malířství a knižní kultura) - významné památky a osobnosti 14/ Umění na dvoře Rudolfa II

Románský sloh . Po pádu Velkomoravské říše se centrum přesunulo do Čech, první stavby románského stylu se objevili v 10. století, románský sloh panoval na našem území do 13. století.Typickou stavbou je rotunda, nejznámější rotundy se nacházejí na Řípě (sv.Jiří), rotunda sv V roce 1897 byl v českých zemích vyroben první automobil značky Präsident v Kopřivnici. V roce 1911 inženýr Jan Kašpar učinil první let v českých zemích (z Pardubic do Prahy). Hudba Českou hudbu nejvíce proslavili v 2. polovině 19. století: Bedřich Smetana - opery Libuše, Prodaná nevěsta, cyklus symfonických básní Má. Dějiny malířství, sochařství na Martinus.cz. Nakupujte Knihy online. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %

3. gotické umění (pol. 12. - 15. stol.) - v architektuře: katedrály, hrady - v malířství: modelování tvaru světlem a stínem, psychologizace postav, zlaté pozadí - v sochařství: madona s dítětem (esovité prohnutí těla), ukřižován během 1 až 2 týdnů. 1 120 Kč 1 008 Kč. Alphonse Mucha (1860-1939) was a Czech graphic designer and decorative artist best known for his.. Gotická architektura ve Francii a v českých zemích. Architektura v českých zemích dělená dle časových období (raná-přemyslovská, vrcholná-lucemburská a pozdní-jagelonská,vladislavská gotika obsahující výčet nejznámějších světských a církevních staveb) České gotické malířství a sochařství: 330x: 3. 2. Románské malířství a socha řství v Čechách Po čátky románského malířství a socha řství u nás lze vysledovat od po čátku 11. století . K vyvrcholení um ěleckého vývoje románského malířství dochází ve 12. století . Od 20. let 13. století dochází k postupné dezintegrac

Umění v českých zemích 1000-1300 :: Vilemurban-stud

také první gotické stavby) ve Francii. Až do 15. století se gotika šířila a vyvíjela v zaalých zemích a dalších zemích Evropy. Gotiku můžeme obecně rozdělit na ranou (přechod od románského umění a 12.století), vrcholnou (13. - 14. století) a pozdní (15. století Románský sloh vznikl v 11. století v západní Evropě a postupně se rozšířil do jižní a střední Evropy, a to především v oblasti stavitelství a výtvarného umění. Východ Evropy byl tou dobou ovlivněn stylem byzantským. Do současnosti se z románského slohu dochovalo velké množství církevních staveb. Vedle kostelů a klášterů se stavěly i paláce, hrady. nejprve se gotika objevila v knižním malířství (konec 13. stol) v deskovém malířství a ve vrcholné a pozdní gotice i v malířství nástěnném; ve vrcholné gotice - za Karla IV rozmach gotického malířství - * pražská malířská škola; pozdní gotice (2. pol. 15. st.) rozmach malířství pod vlivem Nizozemí Knižní. Ve druhém semestru kursu České dějiny v souvislostech University třetího věku se budeme zabývat českými dějinami od 15. do 19. století. Jeho šest přednášek provede základními etapami českých dějin, tak jak je známe už ze školních lavic 4. Románské malířství a sochařství v českých zemích 5. Gotické sochařství ve Francii 6. Malířství a sochařství 13. století v Itálii, Německu a v českých zemích 7. Malířství a sochařství 14. století v Itálii 8. Malířství a sochařství 14. století v českých zemích 9. Mistr Theodorik a Petr Parléř 10

Lucas Cranach a malířství v českých zemích (1500 - 1550) Pátek, 16 Září 2016 18:20 Ctibor Čejpa Lucas Cranach starší byl umělcem všestranného talentu, jehož výtvarné dílo nalezlo ve své době nebývalou odezvu a zasáhlo i do Čech prostřednictvím jeho žáků a následovníků 1) Sochařství a architektura neoklasicismu Doplňková otázka: Počátky neogotiky v architektuře Antonio Canova, Bertel Thorvaldsen, John Soane, Leo von Klenze, Karl Friedrich Schinkel /Debicki, kap. 12, Gombrich, kap. 24, prezentace 06/ 2) Evroé malířství od neoklasicismu po realismus (od 80. let 18. století po 50. léta 19

první náznaky v polovině 12.stol především ve Francii a setrvává vzápadní a střední Evropě do počátku 16. století předchůdce je románský sloh a nástupce renesance Charakteristika. název gotika je odvozen od Gótů humanisté tím chtěli označit tento směr za barbarsk CŽV - Přehledné dějiny umění akademický rok 2016/17. Přednáška se koná vždy v pátek od 10 hodin do 11.30 hodin. 7. říjen: Úvod do dějin uměn 60. a 70. léta jsou dobou uvolněných konvencí, odrazem války ve Vietnamu, hnutí Hippies na jedné a vlivem kosmického programu na straně druhé. A byznys módou let 80. se dostaneme ke konci 20. století. Bude to cesta zajímavá a v mnohém inspirativní 12. Baroko a jeho slohové proměny v českých zemích, česká barokní gotika, selské baroko; orientace ve výtvarné kultuře - umělecké slohy, směry 13. Umění 19. století - klasicismus, romantismus; orientace ve výtvarné kultuře - umělecké slohy, směry 14. Umění 19. století - realismus, historismus, Generace. Podobně jako krátce před husitskou revolucí existovalo pro Čechy počátkem 19. století nebezpečí germanizace, zejména v důsledku zavedení němčiny jako úředního jazyka a omezování možnosti vzdělání. V 15. a na přelomu 19. a 20. století bylo dosaženo kritického bodu ve vztazích mezi Němci a Čechy

9. České barokní malířství a sochařství / České umění v první pol. 20. st. 10. Křesťanská ikonografie / Česká barokní architektura 11. Umění Egejské oblasti / Barokní architektura a sochařství 12. Antické Řecko archaické / Kubismus a futurismus 13. Antické Řecko klasické / Romantismus 14 Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206R048 Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů v akademickém roce 2016/2017 20/ Umění 19. století v českých zemích (architektura, sochařství, malířství a knižní kultura) - ismy, významné památky a osobnost

Gotické umění v Českých zemích - dějepis

12. Free time and entertainment 13. Travelling 14. Health and body care 15. Food and healthy diet 16. Shopping and services 17. Fashion and clothing 18. Jobs 19. Media 20. Holidays and festivals 21. Environment 22. Weather and my favourite seaso 12. Renesanční sochařství v Itálii, Francii a českých zemích Úvod do renesance (historický vývoj: Francie, Anglie, Španělsko, sev. Evropa, české země). Hlavní představitelé renesančního sochařství a rozbor jejich díla. 13. Renesanční architektura v Itálii, Francii a českých zemích 30.6.12: KLASICISMUS V ČESKÝCH ZEMÍCH ROMANTISMUS V ČESKÝCH ZEMÍCH REALISMUS V ČESKÝCH ZEMÍCH ČESKÉ BAROKNÍ UMĚNÍ: Dějepis: Maturitní otázky (191 KB) 30.6.12: ČESKÉ BAROKNÍ UMĚNÍ ARCHITEKTURA SOCHAŘSTVÍ MALÍŘSTVÍ: Dějepis Francouzská revoluce: Dějepis: Maturitní otázky (44 KB) 14.12.05: EVROPSKÁ SECESE: Dějepis. Renesance v Českých zemích-doba Rudolfa II., architektura, sochařství 12 Umění baroka v Itálii-charakter doby a slohu, architektura, sochařství, malířství (Caravaggio) 13. Baroko ve Francii, Belgii, Holandsku-Rubens, Rembrandt, žánrová malba. 14. Umění baroka v Čechác

hrám sv. Víta v Praze, Jan van Eyck, Giotto di ondone. 10. Renesanční architektura a sochařství v Itálii a českých zemích , Filippo Bruneleschi. 11. Malířství rané renesance, zaalé a enátské malířství, česká renesanční architektura, Hieronymus Bosch, Tiziano Vecellio. 12 - nejranější gotická skluptura v českých zemích je portál kostela Porta Coeli (Brána nebes) v Předkláštěří u Tišnova (2. čtvrtina 14. století) - dvanáct apoštolů v ostění, donátoři, královna Konstancie a markrabí Přemysl v tympanonu - konec 13. století - dřevěná Madona strakonická - nejstarší dochovaná. Dějiny výtvarného umění v českých zemích Vývoj malířství a sochařství - od raného věku po středověk 0 4 Vývoj malířství a sochařství od středověku do konce 19. st. 0 4 Vývoj malířství a sochařství ve 20. století 0 Diskutuj ve skupinách o tématech, Studijní materiály. Zpět. Hromadně přidat materiály VĚDA, KULTURA A UMĚNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH V 19. STOLETÍ, NÁSTUP MODERNÍCH SMĚRŮ V UMĚNÍ A ARCHITEKT. D - Dějepis. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: ČESKÉ SOCHAŘSTVÍ:. DĚJINY UMĚNÍ - bibliografie doporučené literatury pro DUM I-III (mag.) (Není-li uvedeno jinak, je místem vydání Praha) Základní literatura

Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první poloviny 16. století I. a II., Academia, Praha 2019, ve skutečnosti 2020, 620 a 808 stran, doporučená cena 2.200 Kč Královský patronát v sochařství 13. století (Aleš Mudra) 6 ROMÁNSKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ - v českých zemích se románské umění rozvíjelo přibližně od 11. do 13. století - románský sloh u nás vrcholí ve 13. století - částečně navazuje na umění velkomoravské říše, na ottonskou renesanci a byzantské vliv Největšími středisky vzdělanosti byly v raném středověku kláštery. V 11. století jich bylo postaveno cca 7 a ve 12. stolet cca 27. Prvním řádem v českých zemích byli Benediktini (10. století), ale později přišli také cisterciáci, premonstráti, dominikáni, johanité,.. během 1 až 2 týdnů. 1 540 Kč 1 386 Kč. If you thought these paintings were familiar, look again, and look closer. Part art history, part..

Autorkou publikace Lucas Cranach a malířství v českých zemích (1500-1550) je Magdaléna Nespěšná Hamsíková.Tato česká historička umění vystudovala dějiny umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde své studium ukončila diplomovou prací Desková malba 15. a 16. století z bývalé klášterní obrazárny v Oseku a následně disertační prací Recepce. Obnovení staroslovanské bohoslužby v Sázavě, kde byl klášter založen roku 1032, avšak po roce 1053 jsou mniši vyhnáni. Na určitou dobu se sem mniši vracejí, ale roku 1096 odchází úplně. 12. století. V tomto století bylo v Českých zemích mnoho změn a postupný dynastický vývoj 5) Pokrok - Ve vědě, technice a společenském vývoji. Romantici nevěřili, byli pesimisti. 6) Materialismus - nahradil náboženský cit romantiků. V Praze a v ostatních českých a moravských městech nastala v 2. polovině 19. století velká stavební aktivita, jak si ji vyžádalo oživení národního a společenského života Gotika v Čechách slovem i ve fotografii (Pro zvětšení obrázku na něj klikněte.) Gotika vzniká v polovině 12. století ve Francii v kraji, v němž leží Paříž a postupně se šíří do celé Evropy. Do českých zemí přichází v druhé čtvrtině 13. století a zůstává tu přibližně po tři staletí

SG.BÉÉÉÉ 06-10 - Výtvarka - ROMÁNSKÉ SOCHAŘSTVÍ A MALÍŘSTV

Seminář bude sledovat nejen umění světové, ale i rozvoj umění v našich zemích. Zvláštní pozornost bude věnována významným regionálním památkám. -malířství a sochařství ve světě -sochařství 20. století u nás . 13.Architektura 20. století. 13. století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v zemích západní, jižní a střední Evropy. namísto volné sochy převládl plošný reliéf v sochařství, v malířství dominovala konturovaná kresba, neexistovalo stínování objemu 3. obecná charakteristika Románské sochařství Sochařství v Itálii Slide.

Světové a české umění 2

Počátky gotické architektury v Čechách a na Moravě. 5. Sochařství 1/2 14. století v českých zemích a Mistr Michelské madony. Chadraba R., Krása J. a kol., Dějiny českého umění výtvarného I/1, I/2, Od počátků až do konce středověku, Praha 198 Z knihy Bohumila Jandy Český barok výtvarný VÝTVARNÉ umění v době barokní v zemích českých znamená — mimo českou tabulovou malbu druhé poloviny 14. století — nejvýznamnější podíl našich zemí na umění střední Evropy, zejména ovšem její německé oblasti. Metoda obratného přizpůsobování domácí umělecké činnosti všem vývojovým změnám umění. České malířství 19. století - pokrok ve vědě a technice - nutnost probudit rozum člověka - osvícenství Pojem, časové vymezení, zdroje Období vrchol. a pozdního středověku.Vznikl před pol. 12. st. ve Francii, od 13. st. v záp., stř. a částečně jižní Evropě. Gotika - svět Renesance v českých zemích - v Anglii, kde vznikl, mezi léty 1790 - 1830, - ve Francii mezi dobou Velké francouzské revoluce v roce 1789 a únorové revoluce v roce 1848, - v Německu od roku 1800 do konce revoluce v roce 1850, - v českých zemích od první čtvrtiny 19. století do neoromantismu konce 19. století

Klasicismus - Výtvarné umění - Referáty Odmaturu

počátky gotického sochařství v českých zemích můžeme klást před polovinu 13. století, zhruba před rok 1240, tedy do doby vzniku tišnovského portálu, a že při začátku rozvoje gotického sochařství u nás sehrál důležitou roli královský dvůr Románské malířství, sochařství a architektura v českých zemích 2. Časové zařazení, základní dělení; malby ve Znojemské rotundě; Hildebert a Ewervin; architektonická plastika; rotunda, jednolodní kostel, basilika 3. Malířství, sochařství a architektura 13. a 14. století v českých zemích 4

Architektura secese a 20. století v Českých zemích Společným znakem pojetí architektury konce 19. a počátku 20. století v celé Evropě (i v severní Americe) je odklon od historismu. Přes veškeré společné znaky se celá architektura tohoto období člení na četné koncepce, které jsou typické pro různé architekty • Gotika je umělecký sloh, který navazuje na románský sloh • Začala se projevovat od druhé poloviny 12. století a trvala přibližně do konce 15. století • V českých zemích nastupuje gotika o něco později než ve zbytku Evropy - asi ve druhé polovině 13. století ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín Vznik.

Gotická kultura vznikla v polovině 12. století ve Francii název odvozen od germánského kmene gótů ovlivnila celou západní a střední Evropu přes Německo se ve 2. polovině 13. století dostala i do našich zemí projevovala se v různých oblastech: písemnictví architektura malířství, sochařství umělecké řemeslo architektura nejvíce se uplatnila při stavbě katedrál. Gotická kultura vznikla v polovině 12. století ve Francii název odvozen od germánského kmene Gótů ovlivnila celou západní a střední Evropu přes Německo se ve 2. polovině 13. století dostala i do našich zemí projevovala se v různých oblastech: písemnictví architektura malířství, sochařství umělecké řemeslo architektura nejvíce se uplatnila při stavbě katedrál. Projekt je v pořadí druhou výstavou, pořádanou v rámci dramaturgické řady s podtitulem Umění a přírodní vědy Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.-16. století - Výstavy, vernisá.. 12.Barokní sochařství a malířství v českých zemích a jejich vzory 13.Malba, sochařství a architektura v Čechách a na Moravě v 19. století a jejich evroé souvislosti 14.Malba, sochařství a architektura 19. a počátku 20. století v německy mluvících oblastec D - Dějepis - Španělsko a Nizozemí v 16. století; ZSV - Základy společenských věd - Filosofie 19. století; CJ - Český jazyk - Demokratický proud v české próze 20. a 30. let 20. století; CJ - Český jazyk - Literární vývoj v českých zemích od 9. do 13. století

5. Gotické malířství v českých zemích 13. - 15. století (Mistr Theodorik, Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Třeboňského oltáře) a sochařství v českých zemích v 2. polovině 14. století (české gotické madony, krásný sloh). 6. Raná renezance: Florencie (architektura, malířství, sochařství). 7 Začíná v Evropě projevovat od druhé poloviny 12. století a pokračuje ve vrcholném středověku zhruba po další 3 století. V českých zemích nastupuje i ustupuje gotika o něco později. V Německu a střední Evropě trvala až do počátku 16. století, kdy se v Itálii a Francii již prosadila následující renesance Kateřiny ve Znojmě hrad Přimda= nejstarší, z 1. poloviny 12. století Pražský hrad Vyšehrad biskuý hrad v Roudnici benediktýnský klášter na Pražském hradě,založen roku 973, nejstarší klášter v českých zemích premonstrátský klášter Panny Marie na Strahově- založen 1142 Románské malířství románský umělec. Jako románský sloh se označuje evroé umění v období od závěru 10. do 13. století. Projevuje se ve stavitelství, malířství, sochařství a dalších uměleckých řemeslech a jeho nedílnou součástí je také způsob života celé společnosti ve stylu komplexního křesťanství Nástěnné malířství v českých zemích ve 14. až 18. století I, II (NMC1, NMC2) 2 vyučovací hodiny, 1x 14 dní, zimní a letní semestr 01/ Baccio del Bianco, Sala terrena Valdštejnského paláce v Praze (1628-1630) Florentský manýrismus na počátku českého barok

Tematické okruhy k bakalářským státním zkouškám Ústav

11. Gotická architektura a sochařství v českých zemích . 12. Gotické malířství v Evropě v a českých zemích. 13. Renesanční malířství v Itálii . 14. Renesanční malířství v Evropě. 15. Renesanční architektura . 16. Renesanční sochařství. 17. Evroý manýrismus a umění na dvoře Rudolfa II. 18. Barokní. Oznamuje se láskám našim Aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí, Sborník z konference konané 13. - 14. září 2007 ve Východočeském muzeu v Pardubicích, Pardubice 2007, s. 19-27, ISBN 978-80-86046-97-6. HRUBÁ, M., Maje proti Turku vytáhnouti (Poslední vůle litoměřických měšťan romantismus (architektura, malířství, sochařství). 21. Revoluční rok 1848 v českých zemích, Bachův absolutismus, rakousko-uherské vyrovnání; nové myšlenkové proudy a formování české občanské společnosti v 2. pol. 19. století. 22. Revoluční rok 1848 ve světě, sjednocení Itálie a Německa; historismus (uměleck

Inovace bakalářského programu Dějiny umění pro potřeby prax

(1988), Sbírka starého evroého umění (19796), Evroé malířství a sochařství od starověku do konce 18. století (1999), časopis Bulletin, Benátské malířství 18. stol, téžě od Ladislava Daniela.7 Následovaly katalogy Moravských sbírek, které propojovaly pořádané výstavy: Colorito: Malířství v Benátkách 16. #3.3.2 Gotická architektura v českých zemích #3.3.3 Sochařství #3.3.4 Malířství #Shrnutí kapitoly #4 Renesance #6.12 Secese #6.13 Estetismus počátku českých dějin až do 19. století. V žádném případě si tato práce nečiní nárok na . vyčerpávající sondu. Výběr, způsob a obsáhlost zpracování byly. Základy dnešních sbírek italského renesančního sochařství u nás vznikaly v době od 18. do počátku 20. století, třebaže kořeny takto zaměřeného sběratelství sahají až do 16. století

Světové a české umění 1

Jiljí v Třeboni Krásný sloh madona svatovítská, krumlovská Mistr rajhradského oltáře Husitské malířství Gotické malířství v českých zemích Kutná Hora dekorace Smíškovské kaple kancionál kutnohorský * Chartres vitráž Ezechiel, 13. století Okna v Chartres Chartres: sv Josef 13. století Chratres pohled * * * Chartres. Projekt oddělení 19.-21. století navazuje na předchozí dlouhodobý výzkum dějin výtvarného umění v českých zemích. Hlavním badatelským zájmem budou nová témata a problémy, které do umění vnesly změny související se vznikem moderní společnosti a s proměnami statusu umění od roku 1800 až po současnost Románské sochařství a malířství v Evropě 9. Počátky a klasické období gotiky ve Francii 10. Gotická architektura mimo Francii - varianty gotiky 13. století 11. Rané památky gotiky v Čechách a na Moravě 12. Gotická architektura 13. století v Čechách a na Moravě 13. Sochařství a malířství 13. století v Čechách a na.

Humanismus v českých zemích a jeho představitelé - hlavní literární proud na konci 15. a v celém 16. století byl humanismus - humanismus představuje úbytek veršované tvorby, ale na druhou stranu obrovský rozvoj naučné prózy (cestopisy, dějepisectví, jazykověda) - dělí se na Charakteristika: Dokument obsahuje 12 vypracovaných otázek ke státní zkoušce z dějin umění na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. V jednotlivých otázkách věnovaných umění pravěku až konce 19. století je vždy jeden dílčí okruh zpracován podrobně a zbylé stručně VÝVOJ RETUŠE MALÍŘSKÝCH DĚL V ČESKÝCH ZEMÍCH VE DRUHÉ POLOVINĚ 20. STOLETÍ 2 METODICKÉ CENTRUM NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE 3 Pavel (Paul) Bergner se narodil 9. března 1869 ve Vídni, zemřel 13. dubna 1919 v Praze. Historik umění a restaurátor, v letec Okruhy ke zkoušce - Světové a české umění 1. pol. 19. století v v českých zemích, experimentální pedagogika, dětský expresionismus. Psychologická didaktika a počátky empirického výzkumu ve výtvarné výchově. 12.a) Svár profánních a sakrálních hodnot v renesančním umění zaalých zemí (architektura, malířství, sochařství). b) Avantgardní výtvarné školy a učiliště Před 400 lety 8. listopadu 1620 byla také neděle. Na okraji Prahy na Bílé hoře se krátce po poledni v členitém terénu dávají do pohybu první vojáci. Za necelé dvě hodiny dojde k totální porážce českých stavů, čímž de facto končí jejich dva roky trvající povstání. I po staletích si Češi tuto událost připomínají, často při tom ale opakují i mýty, které.

 • Trollveggen.
 • Vietnamska restaurace americka.
 • Pandora slevy.
 • Windows 7 ssd driver.
 • Přírodní modré potravinářské barvivo.
 • Guacamole se zakysanou smetanou.
 • Dawanda shop.
 • 21 lekcí pro 21. století.
 • Facebook right column ad size.
 • Zažehlovací papír plzeň.
 • Muzou se vratit nestovice.
 • Nemravka eshop.
 • Valencie autem.
 • Muzeum levandule provence.
 • Řepánky.
 • Mořské koráli.
 • Český svaz ochránců přírody.
 • Nhl 18 ps4 bazar.
 • Osvícení význam.
 • Kolektivní smlouva 2018.
 • Skluzavka 3m zelená.
 • Povinné očkování psů.
 • Cicinho.
 • Chrome android apk.
 • Jak rýsovat bez úhloměru.
 • Facebook right column ad size.
 • Kamna na piliny.
 • Ibiškový čaj priprava.
 • Jak probiha operace fibroadenomu.
 • Lysohlávky brno.
 • Časopis joga dnes.
 • Deváté srdce soundtrack.
 • Wma to mp3.
 • Palava s kocarkem.
 • Kráva plemena.
 • Jak snížit tření.
 • Chyba replikace markeeta.
 • Ftp ct1.
 • Fl studio online.
 • Krajkové noční košilky.
 • Jak se dostat do biosu asus.