Home

Základní pojmy optiky

6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Při jednom kosmickém experimentu bylo na povrchu Měsíce umístěno speciální zrcadlo, které odráželo světlo výkonného laseru vysílané ze Země. Světelný impulz se vrátil po odrazu zpět na Zemi přibližně za dobu 2,6 s OSNOVA: Světlo Huygensnův princip Snellův zákon Disperze světla Světlo je elektromagnetické vlnění o vlnové délce 390 nm ( fialové ) až 790 nm ( červené ) Ve vakuu se světlo šíří největší mezní rychlostí přibližně 300 000 km/s V látkovém prostředí je rychlost světla vždy menší Světlo je charakterizováno vlnovou délkou l=c / f Frekvence udává barvu. Toto jsou skutečně základní pojmy optiky. trtr. 06.09.15 09:56. Zdravím, do školy určitě asi jen: lom , odraz, čočky, zrcadla (použití spec. druhů v praxi: auta, bezpečnostní zrcadla na křižovatkách), vědět co je to vlnová délka a jaká záření dle ní máme. Víc Vás trápit asi nebudou, pokud to není gympl

Základní pojmy optiky - Fyzika - Maturitní otázk

 1. Základní pojmy geometrické optiky (optická dráha, paprsek, vlnoplocha). Geometrická optika - základy (Část 2) Základní předpoklady geometrické optiky a míra jejich splnění v praxi.Zákon lomu a odrazu. Totální odraz světla na rozhraní. Hranoly, planparalelní desky a děliče světla
 2. 1] BEDNAŘÍK, Milan et al. Fyzika IV pro studijní obory středních odborných učilišť. 2. vyd. Praha: SPN, 1989. 212 s. Učebnice pro střední školy
 3. Základní pojmy optiky. OSNOVA: Světlo Huygensnův princip Snellův zákon Disperze světla Světlo je elektromagnetické vlnění o vlnové délce 390 nm ( fialové ) až 790 nm ( červené ) Ve vakuu se světlo šíří největší mezní rychlostí přibližně 300 000 km/s V látkovém prostředí je rychlost světla vždy menší Světlo.
 4. Prudký rozvoj optiky přinesl vynález a využití laseru, optika se uplatňuje i v elektronických zařízeních - tzv. optoelektronika. Základní vlastnosti světla a zákony popisující jeho šíření určují i různý přístup k výkladu světelných jevů a použití různých metod k jejich zkoumání. Podle toho se optika dělí na
 5. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 6. Čočky - základní pojmy; Čočky - zobrazení předmětu; Čočky - příčné zvětšení, zobrazovací rovnice, optická mohutnost; Čočky - úlohy; Pokusy z paprskové optiky; Optické přístroje (subjektivní), shrnující tabulka základních vlastností optických přístrojů; Dalekohledy na Wikipedi
 7. Základní pojmy Pigtail - konektor s kusem kabelu; pokud máte položenou chráničku nebo mikrotrubičku. Razí se pojem FTTH (Fiber To The Home), což je dovedení optiky až ke koncovému spotřebiteli. V takovém případě se ke každému domu nebo bytu dovede mikrotrubička například o vnějším průměru 7mm a vnitřním 3,5mm a.

Základní pojmy z optiky [J. Kocourek] Tři výkladové prezentace MS PowerPoint objasňující základní pojmy, vztahy a zákony vlnové a paprskové optiky. Prezentace jsou doplněné o schemata, obrázky a příklady praktického využití jednotlivých jevů. Vhodné pro 2. stupeň ZŠ i pro gymnázium a další střední školy jako. 1) Vysv ětli základní pojmy: p římé vid ění, optická soustava, optické zobrazení - p římé vid ění - paprsek od zobrazovaného p ředm ětu dopadne p římo do oka - optická soustava - soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která m ění chod paprsk 6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Při jednom kosmickém experimentu bylo na povrchu Měsíce umístěno speciální zrcadlo, které odráželo světlo výkonného laseru vysílané ze Země. Světelný impulz se vrátil po odrazu zpět na Zemi přibližně za dobu 2,6 s Základní pojmy z optiky Viditelné světlo je určitý úsek elektromagnetického vlnění, který vyvolává v lidském oku určité fotochemické reakce, díky nimž dochází vlivem elektrických potenciálů k přenosu zaznamenaných obrazových informací zrakovým nervem ze sítnice do mozku Historie optiky O úroveň výše: Světlo jakožto vlnění Pokračovat: Disperze světla Základní pojmy. Světlo je vlnění !...Přináležitost světla do rodiny vlnění činí světlo blízké řadě jiných vlnivých procesů, které známe, počínaje vlnou na struně, provazu, vlnám na vodě, přes vlny zvukové, ve hmotných látkách až po hypotetické vlny de Broglieho, které.

Optika (základní pojmy) - ÚLOHY. 1) Světelný paprsek dopadá ze vzduchu na rovinné rozhraní vzduchu a skla, odráží se pod úhlem 60° a současně se láme pod úhlem 30°. Určete rychlost světla ve skle. (v = 1,7.10 8 m.s-1 Základní pojmy z optiky •s použitím optiky se setkáváme v mnoha oblastech (např. široké užití laseru v lékařství) •světlo je druhem elektromagnetického vlnění, současně však má charakter proudu částic (tzv. fotonů) •tato teorie nazvaná částicově-vlnový dualismus znamenala na počátku 20. století ve fyzice

Základní pojmy Optiky - Poradte

 1. Základní pojmy optiky - světlo je elektromagnetické vlnění - viditelné světlo ~ 400-700 nm. 2. přednáška - Optika pro mikroskopii materiálů - elmag. vlnění je příčné - vlnová f. , - vektor kolmý ke směru šířen
 2. Základní pojmy zobrazovací optiky. Fyziologická stavba lidského oka a popis oka z hlediska optických zobrazovacích vlastností. Optické vlastnosti jednotlivých částí oka, jejich geometrické a fyzikální parametry - rohovka, komorová voda, oční čočka, sklivec, sítnice. Vznik zrakového vjemu
 3. Optika Optika ---- základní pojmy základní pojmy základní pojmy 1. Jaká je fyzikální podstata světla? Jaká je přibližně jeho rychlost? Uveďte jeden příklad, jak ji lze určit. Jedná se o vlnění podélné nebo příčné? Který jev je toho dokladem? 2. Která znáte optická prostředí
 4. Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon
 5. ky,babičky a tety. A když si budete chtít odpočinout tak i zajímavé hry

Fyzika: Základní pojmy optiky - sbírka příkladů 24/31. Kategorie: Fyzika, Profi práce. Typ práce: Seminárky/referáty. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 5 podrobně řešených příkladů z oblasti optiky. U každé úlohy je. Základy optiky. Legenda: 1 Trinokulární tubus. nejvhodnější řešení pro doplnění mikroskopu kamerou či fotoaparátem. 2 Okulár. základní optický prvek mikroskopu. Zajišťují vhled do mikroskopu. Okuláry mohou mít různé hodnoty zvětšení a mohou být vybaveny motivem. Tento motiv například určuje délku nebo slouží k. Světlo jakožto vlnění O úroveň výše: Světlo jakožto vlnění Pokračovat: Základní pojmy Historie optiky. Názory na světlo se začínají formovat již v dávných dobách, kdy lidé začali používat zrcadel z vyleštěné mědi či bronzu. Velcí řečtí filozofové jako Pythagoras, Demokritos, Platón a Aristoteles již v té době rozvíjeli několik teorií o původu světla SVĚTELNÁ MIKROSKOPIE (základní pojmy) OKO Gullstrandův model oka Indexy lomu: rohovka -1,376 komorová voda -1,336 čočka -1,413 sklivec -1,336 Poloměry křivosti: rohovka -7,8mm

Základní pojednání o snímačích, čidlech a měření teploty obecně. Úlohy z fyziky Úlohy jsou čerpány z publikace Tématické prověrky z Inspirace 03/201 Základní znalosti z geometrické a vlnové optiky, základní pojmy, zákony a principy, geometrická teorie zobrazení, ohrani čení paprskových svazk ů, role difrakce, základní kriteria kvality zobrazení, optické zobrazovací soustavy, trasování paprsk ůoptickou soustavou, popis základních aberací (vad 02-Základní pojmy kvantové optiky. produktový list KWL PE potrubí Základní parametry absorpčního spektra, vliv přístrojové funkce. 14a. Optika. cvičení kvantová fyzika. Lista nr 5 - Korespondencyjny Kurs Przygotowawczy. Žák se seznámí se seznámí s možnostmi využití programu GeoGebra v optice. Žák si ukotví základní pojmy geometrické optiky. Žák využije program k určování zvětšení optickými prvky. Popis Potřebné znalosti. Žáci mají základní znalosti z geometrické optiky - optická osa, zvětšení, ohnisková vzdálenost,.. Základní pojmy Neustálou snahou člověka je poznání různých přírodních, fyzikálních, chemických a dalších zákonitostí. Při jejich konstrukci se využívají principy optoelektroniky a integrované optiky. Inteligentní senzor (Smart Sensor) je zařízení, které v sobě obsahuje citlivou část (čidlo) a obvody pro.

Fyzikální webové stránky - webFyzika Fyzika - teorie -> Optik

Základní pojmy. Základní chirurgická terminologie. Asepse - nepřítomnost choroboplodných zárodků (bakterie, viry, paraziti, plísně) -skopie - technika, kde se pracuje s pomocí optiky a speciálních nástrojů zaváděných do dutin přirozenými otvory (endoskopie) nebo bodnými ranami (laparoskopie, artroskopie). Termodynamika - základní pojmy. Teplotní změny látek. Základy kinetické teorie ideálního plynu. Termodynamické děje v látkách. Fázové změny látek. Přenos tepla a látky. Elektřina a magnetismus : Elektrostatické pole. Elektrostatické pole ve vodičích a dielektriku. Elektrický proud v látkách. Magnetostatické pole Jakub Kuřátko 4. C Optika obecně Vedle mechaniky nejstarší obor fyziky Ve svém původním významu se zabývá světlem, zákonitostmi jeho šíření a ději při vzájemném působení světla a látky V širším pojetí zahrnujeme do optiky i účinky světelného záření zkoumané v chemii, biologii, lékařství, psychologii a v dalších oborech Světlo Světlo je součástí.

Základní fotometrické pojmy, veličiny a jejich jednotky. Fotometry Fotometrické veličiny - světelný tok, svítivost, osvětlení. Fotometry (Bunsenův fotometr). 17. Odraz a lom na rovinném rozhraní, Fresnelovy vzorce a jejich důsledky. Základy vláknové optiky Základní pojmy geometrické optiky (optická dráha, paprsek, vlnoplocha). Základní předpoklady geometrické optiky a míra jejich splnění v praxi.Zákon lomu a odrazu Segmenty, křižovatky, šipky a úhly. Landmarky (místa). Uzamčení segmentu. Oblast editace. Area Manager. Wazíci . saveSave Fyzika - Optika, základní pojmy For Later

Fyzika - Maturitní otázky - VysokeSkoly

 1. Základní navigační menu Přejít k obsahu webu. Fyzika; Matematika; Nezařazené základní pojmy optiky. Březen 13, 2020 Hana Jodasov.
 2. Kompozitní materiály Chemicky vázaná kombinace vhodného sí ť ovaného polymeru s anorganickým. plnivem
 3. 1. Světlo a jeho vlastnosti, základní pojmy geometrické optiky. 2. Zobrazování pomocí jednoduchých optických prvků. 3. Zobrazování pomocí složených optických prvků a soustav. 4. Parametry a vlastnosti optických prvků a soustav. 5. Aberace (vady zobrazení) optických prvků a soustav. 6

Optika a její dělení :: ME

Základní principy optického zobrazování. Lidské oko, dalekohled, mikroskop, videokamera, fotografický přístroj, vytvářejí obrazy předmětů na základě zákonů optiky. Funkce těchto přístrojů je založena na jednoduchých obecných principech paprskové (geometrické) optiky Fyzika: Základní pojmy optiky - sbírka příkladů 24/31. Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 5 podrobně řešených příkladů z oblasti optiky. Fyzika: Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky - sbírka příkladů 7/31 Základní pojmy ze světelné techniky. Středa, 28. Listopad 2007 - 1:30 Zatímco poznatky o šíření světelných paprsků, jejich odrazu a lomu patřící do oboru geometrické optiky mají tisíciletou tradici, první poznatky o kvantitativních vlastnostech světla byly zaznamenány až v 15. a 16. století. Například geniální.

Základní poznatky molekulové fyziky: 9. Struktura a vlastnosti plynů Základní pojmy optiky: 22. Vlnové vlastnosti světla, elektromag. vlnění. Základní pojmy (VŠ) Základní pojmy I. (VŠ) Základní pojmy II. (VŠ) Vlastní vektory (VŠ) Vlastní vektory I. (VŠ) Maticový polynom (VŠ) Stopa, determinant a charakteristický polynom (VŠ) Anulující polynom matice (VŠ) Minimální polynom (VŠ) Inverzní matice (VŠ) Inverzní matice I. (VŠ) Ekvivalence podobnost matic (VŠ

Základní pojmy optiky - YouTub

28. Zobrazení z hlediska paprskové optiky, základní pojmy a vlastnosti paraxiálního zobrazení, optické zobrazovací prvky, optické vady a způsoby jejich odstranění. 29. Omezení paprskových svazků v optických soustavách, základní typy vizuálních optických přístrojů (lupa, dalekohled, mikroskop). 30 ZÁKLADNÍ POJMY OPTIKY St řed k řivosti S zrcadla je st řed kulové zrcadlící plochy. Optická osa je p římka procházející st ředem k řivosti S a vrcholem V zrcadla. Vrchol zrcadla V je zvolený bod na jeho povrchu, kterým prochází optická osa zrcadla

základní pojmy z optiky, šíření světla, odraz, lom, disperze vlnová optika - optická mřížka, ohyb, interference, polarizace záření z hlediska energie - elektromagnetické spektrum, přenos energie zářením, luminiscenc Základní pojmy kvantové fyziky Úvod Mikrosvět je světem molekul, atomů a menších částic, ve kterém je platnost zákonů KF omezená. Pochopit a vysvětlit jevy a děje probíhající v mikrosvětě umožňuje kvantová fyzika, která vznikla z kvantové hypotézy Maxe Plancka (publikovaná 1900, NC za F 1918) Základní pojmy kvantové fyziky. Záření má vlastnosti vlnové (ohyb, interference), ale také částicové (fotony). Tomu to jevu se říká vlnově-částicová dualita. Tato příloha patří také do optiky a fyziky elementárních částic. V každém případě se naní ptá učitelka při maturitě pod otázkou 3a

Základní fyzikální zákony jsou snadno pochopitelné. Již ve velmi mladém věku škola zavádí tyto zásady dětem. Pro mnoho, tato věda začíná učebnicí Fyzika (stupeň 7). Základní pojmy a zákony mechaniky a termodynamiky se otevírají školákům, seznamují se s jádrem hlavních fyzikálních zákonů Princip, základní pojmy a použití paraxiálního zobrazování, princip a použití maticové optiky, metody měření ohniskové vzdálenosti. Omezení paprsků v optických systémech, klasifikace paprskových optických vad, základní optické přístroje (lupa, mikroskop, dalekohled) Důležité pojmy. Zde se budu věnovat pouze několika nejdůležitějším veličinám či pojmům, se kterými budeme dále pracovat. Opět se jedná jen o jakýsi výcuc, který nám pomůže se v problematice orientovat a chápat tak základní principy. 1/ Záměrná - Osa optiky Předložená publikace se snaží vysvětlit čtenáři pojmy, související s naším prostorovým vnímáním světa a zachycením tohoto prostorového vjemu pomocí různých technik. V úvodních kapitolách jsou vysvětleny populární formou základní pojmy o světle, optiky a zobrazování Základní pojmy a zákonitosti geometrické optiky. Optické zobrazení. Zobrazení odrazem (zrcadla). Zobrazení lomem (čočky spojné a rozptylné, tlusté a tenké). Vlnová optika.Interference světla (Youngův pokus, tenká vrstva). Michelsonův interferometr. Difrakce (ohyb) světla. Optická mřížka. Polarizace světla. Základy.

Za vyučující 1

Základní pojmy kvantové fyziky. Záření má vlastnosti vlnové (ohyb, interference), ale také částicové (fotony). Tomu to jevu se říká vlnově-částicová dualita. Kromě toho má také takzvané kvantové vlastnosti. elektromagnetické záření . Je přenos energie ve formě elektromagnetického vlnění Základní pojmy v kontaktologii Ing. Jiří Michálek, CSc. (ČKS) 16.00 - 16.30 Metodika pro oční optiky jako záruka správné provozní praxe Ing. Jiří Panenka (SČOO) 16.30 - 17.00 Trh oční optiky ČR 201

Základní představy o světle a základní pojmy z optiky. - Sprektrum elektromagnetických vln (2), intenzita světla (4), polarizace světla (3), podstata světla (4), měření rychlosti světla (3). - Základní zákony a principy geometrické optiky a zobrazování (4) FYZIKA 1. Základní pojmy z kinematiky, veličiny, jednotky. 2. Základní pojmy z dynamiky, veličiny, jednotky. 3. Gravitační pole, vzájemné působení.

Dva základní pojmy v oblasti zaměřovacích optik představují kolimátor a puškohled. Prvně si odpovězte, na co danou optiku budete dávat. Pistoli nebo pušku? Dobrý den, vlastním pušku Mosin a střílím na 100m bez optiky. Bohužel s věkem se mi horší zrak, proto jsem nucen vybrat optiku. Zbraň jsem opatřil lištou Weaver. Na CD jsou umístěna také laboratorní a teoretická cvičení, významné osobnosti historie optiky, slovníček fyzikálních pojmů, videozáznamy experimentů a animací z učiva optiky. Na konci jsou odkazy na vhodné webové stránky. OBSAH: Úvod 1 Základní pojmy 2 Zobrazování optickými soustavami 3 Vlnová optik pod úhlem dopadu α, který paprsek svírá s kolmicí dopadu k, vztyčenou v místě dopadu na rozhraní optických prostředí. V případě, že rozhraní není tvořeno rovinnou plochou, uvažujeme kolmici na rovinu, v níž leží tečna k zakřivené ploše v místě dopadu světelného paprsku Základní pojmy. Systémy. Základy bilancování. ilance hmotnosti a látkového množství. ilancování energie v jednotkových operacích a chemických reaktorech, entalpie a její výpočet, referenční stav. ernoulliova rovnice. Tok tekutin potrubím. Doprava tekutin, čerpadla. Tok tekutin vrstvou zrnitého materiálu V bakalářské práci uveďte a vyložte základní pojmy a představy charakterizující polarizaci světla. Dále zde zpracujte souhrn fyzikálních jevů a optických prvků používaných k vytvoření polarizovaných optických svazků. Hlavní pozornost zaměřte na použití akustooptického modulátor světla PEM-100 firmy Hinds

06

deformace uvádí základní pojmy mechaniky kontinua, včetně tenzoru deformace a tenzoru malé deformace. Tyto základní pojmy jsou nezbytné pro vytvoření vazby mezi experimentálně získanými výsledky metodami koherenční zrnitosti a základními veličinami a vztahy mechaniky kontinua Základní postuláty speciální teorie relativity, Lorentzova transformace. Relativistický Dopplerův jev, Heavisideovo pole letícího náboje. Kvantová teorie: Experimenty, které vedly ke kvantové teorii. Kvantová teorie: Základní pojmy a principy, realizace nekomutujícího světa Předmět je koncipován jako detailní přehled technik v oblasti světelné mikroskopie. Důraz je kladen na korektní a přiměřené objasnění základních pojmů

Optika - Fyzika 00

Základní pojmy optiky LC - měření indexu lomu. Zobrazování optickými soustavami Odvozeno zobrazovací rovnice pro zrcadla a tenké čočky, příčné zvětšení. Úhlové zvětšení optických přístrojů. Zobrazovací soustavy. LC - měření ohniskové vzdálenosti čočky Contents 1 ÚVOD K ŘEŠENÍ FYZIKÁLNÍCH ÚLOH 2 MECHANIKA 2.1 Kinematika 2.2 Dynamika 2.3 Mechanická práce a energie 2.4 Gravitační pole 2.5 Mechanika tuhého tělesa 2.6 Mechanika tekutin 3 MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA 3.1 Základní poznatky 3.2 Vnitřní energie, práce a teplo 3.3 Ideální plyn 3.4 Pevné látky 3.5 Kapaliny 3.6 Změny skupenství látek 4 MECHANICKÉ KMITÁNÍ A.

12
 • Bestofthegods.
 • Sandály nessi.
 • Těstoviny s krevetami a rajčatovou omáčkou.
 • Peněženka návod na šití.
 • Kroupy s fazolemi.
 • Mariánské lázně volný čas.
 • Kostra kočky popis.
 • Seznam popravených za protektorátu.
 • Náhrada 9v baterie.
 • Žaludeční nevolnost po alkoholu.
 • Air swimmers helium.
 • Dvb t android app.
 • Autobazar pardubice.
 • Jaká pohádka se točila v lednici.
 • Poznávací zájezd do rakouska.
 • Turecko mapa antalya.
 • Optimal x5.
 • Termoobal na lahev heureka.
 • Třesavka simonova.
 • Versace parfém.
 • Kresba postavy v pohybu.
 • Běžecká abeceda.
 • Ultralehké letadlo stavebnice.
 • Krkonoše lyžařské areály.
 • Pláště kolo 26.
 • Doctor who season 10 online cz.
 • Restaurace vestec.
 • Whatsapp pro windows 7.
 • Srdcové eso tanec.
 • Krabí salát s ananasem.
 • Velikosti modelů aut.
 • Hotel al arab dubai.
 • Dělící stěny zahradní.
 • Bandi cena.
 • Gastro homolka.
 • Life of boris shop.
 • Lopatkovec zelenání květů.
 • Sulc výroba.
 • Sulc výroba.
 • Homeopatická poradna.
 • Kung pao chicken.