Home

Elektrické pole vzorce

Bodový elektrický náboj Q vytváří ve vakuu elektrické pole. Na náboj Q 0 působí elektrická síla. Náboje vložíme do dielektrika. Pokud chceme, aby na na náboj Q 0 působila stejně velká síla jako ve vakuu, musíme náboj Q 0 přemístit do poloviční vzdálenosti. Určete relativní permitivitu dielektrika Literatura. M. Hodinka, Š.Fecko, F. Němeček - Přenos a rozvod elektrické energie, Nakladatelství: SNTL, 1989, ISBN 80-03-00065-3 M. Mikulec, V. Havlíček. 4.1.4 Elektrické pole Předpoklady: Intenzita gravita čního pole, 4102 Př. 1: Ve vakuu do vzdálenosti 2 m náboje Q0=10 3C postupn ě umis ťujeme náboje: a) Q1=1C b) Q2=10 4 C c) Q3=2⋅10 6 C d) Q4=3,14 ⋅10 4 C Ur či sílu, která na n ě bude p ůsobit. Krom ě výsledku uve ď vždy i dosazení do kone čnéh jednotka: N ∙ C-1 (V ∙ m-1) vlastnosti: vektorová fyzikální veličina - směr shodný se směrem elektrické síly, která působí v daném místě pole na kladný bodový náboj Q; existující možnosti zobrazení vektoru elektrické síly a vektoru intenzity elektrického pole podle polarity jednotlivých nábojů (velký náboj vytváří elektrické pole a malý náboj se v daném. Elektrická síla je síla, kterou působí elektrické pole na tělesa s elektrickým nábojem (elektricky nabitá tělesa).. Elektrické pole může mít původ: v jiných tělesech s elektrickým nábojem; v proměnném magnetickém poli (indukované elektrické pole); Výpočet. Elektrická síla působící mezi dvěma bodovými náboji je určena Coulombovým zákonem, její velikost.

Elektrické pole - vyřešené příklad

Studentovo minimum - GNB - Elektrický náboj - Elektrické pole Měření el. náboje 1) elektroskop - pouze kvalitativně, nelze měřit typ náboje nebo jeho přesnou velikost 2) elektrometr - se stupnicí nebo digitální, lze určit velikost i typ náboje Dělitelnost el. náboje - el. náboj lze dělit, přenášet z jednoho tělesa na druh Elektrické pole se dělí na elektrostatick Ze základních vztahů lze odvodit vzorce pro intenzitu elektrického pole vytvářeného různým rozložením el. náboje v prostoru. Následující vztahy platí za předpokladu, že prostředí v němž určujeme intenzitu pole je vakuum nebo homogenní lineární dielektrikum.. Dvě úlohy při studiu elektrického pole: a) Určit intenzitu pole vybuzeného daným rozložením nábojů b) Určit sílu, kterou působí dané pole na náboj umístěný v poli Ad a) Elektrické pole bodového náboje skalárně vektorově Pro soustavu bodových nábojů platí princip superpozice i i EE=∑ G G r G + Q E G 2 4πε0 r 1 Q.

2. Jak velkou práci vykoná elektrické pole s intenzitou 10 4 N.C-1, které posune náboj 20 μC podél siločáry po dráze 10 cm Fyzikální pole je oblast prostoru, která působí na látky, které mají schopnost s daným polem interagovat, vyměňovat si bosony daného pole. Fyzikální pole má své vlastnosti, které se projevují jako působení sil. Fyzika rozlišuje několik fyzikálních polí. Mezi základní patří pole gravitační, elektrické a magnetické Příklad 1.5 Intenzita elektrického pole mezi dvěma rovnoběžnými deskami nabitými nesouhlasnými nábojije E = 10V · m − 1 .Je-liplochakaždédesky S = 10 − 2 m 2 ,určetejejichnáboje(nepřihlížejtekrozptyl 3.5 Elektrické spotřebiče 73 3.6 Řízení elektrického obvodu 75 3.7 Elektrické veličiny obvodu a jejich výpočet 77 3.7.1 Barevný kód rezistorů 77 3.7.2 Sériové a paralelní zapojení rezistorů 79 3.7.3 Práce a výkon stejnosměrného proudu 8 Značka . Proud se značí velkým písmenem I.. Jednotka . Jednotkou proudu je ampér, značí se A.. POZOR - neplést s veletrhem Amper, ten se píše s krátkým E a velkým počátečním písmenem.. Výpočet Ohmův zákon . Základní vzorec: U = I .

Elektrotechnické vzorce - © Ing

Díky tomu, že jsou magnetické indukční čáry uzavřené křivky, můžeme pro magnetické pole použít i označení pole vírové - neexistují totiž magnetické náboje, ze kterých by siločáry (tedy magnetické indukční čáry) začínaly a končily. Tento znak by platil pro elektrické pole, které nazýváme také polem zřídlovým Elektrické vodiče, polovodiče a dielektrika. Elektrické pole ve vodičích. Odstínění vnějšího elektrického pole. Elektrostatická indukce. Kapacita vodiče. Kondenzátory. Deskový kondenzátor. Sériové a paralelní zapojení kondenzátorů. Elektrostatické pole uvnitř dielektrika. Atomová, iontová a orientační polarizace

Elektrické napětí U - elektrické napětí [V - coulomb] Elektrický odpor ρ - rezistivita [Ω.m] Proudové pole: Vzorce a vztahy v elektrotechnice Proudová hustota J - proudová hustota[ S - průřez vodiče Intenzita el. pole E - intenzita el. pole [ ] l - délka vodiče Elektrická práce. ELEKTRICKÉ JEVY; Elektrické vlastnosti látek (ve formě prezentace) Elektroskop, jednotky elektrického náboje (ve formě prezentace) Vodič a izolant v elektrickém poli (ve formě prezentace) Siločáry elektrického pole (ve formě prezentace) Shrnutí - elektrické vlastnosti: pracovní list a testík nanečisto, otázky z píseme ZŠ Zlín, Nová cesta 268, Štípa. Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 10231947

ELEKTRICKÉ POLE. Coulombův zákon . Intenzita elektrického pole . Elektrické napětí . Práce v homogenním elektrickém poli . Kapacita vodiče . Kapacita deskového kondenzátoru FYZIKÁLNÍ VZORCE. elektrické napětí mezi 2 vodivými izolovanými deskami: U = ǀ φ2 - φ1 ǀ velikost práce vykonaná při přemístění náboje Q mezi 2 místy el. pole mezi nimiž je napětí U. U = W AB / Q. napětí mezi dvěma body A, B elektrického pole je rovno podílu práce vykonané elektrickou silou při přenesení bodového náboje z. Re: Elektrické pole KennyMcCormick napsal(a): Možná zjednodušeně říct, že když se obě identické koule dotýkají v jednom bodě, tak musejí být obě nabité na stejný potenciál, jinak by v daném bodě byly zároveň dvě různé hodnoty potenciálu, což není možné, z čehož plyne, že musejí mít stejný náboj Převodní vztah získáme ze vzorce, který dává do souvislosti práci (v joulech) a výkon (ve wattech). Výkon je práce provedená za určitý čas. Přepíšeme-li tento vztah v jednotkách veličin, zjistíme, že watty jsou jouly za sekundu. Elektrické pole a energie kondenzátoru (7 prostoru silové elektrické pole, které je konzervativní, to znamená, že jakýkoliv jiný náboj (zkušební) má v tomto poli potenciální energii. Tato energie tedy jednoznačně souvisí se zkušebním nábojem, je ovšem také zřejmým důsledkem existence centrálního náboje, se kterým spojujeme pojem elektrického pole

v proměnném magnetickém poli (indukované elektrické pole) Elektrická síla působící mezi dvěma bodovými náboji je určena Coulombovým zákonem: Velikost elektrické síly závisí na velikosti nábojů, vzdálenosti těles a prostředí mezi nimi. Spočítá se podle vzorce 4.1.4 Elektrické pole Předpoklady: Intenzita gravitačního pole, 4102 Př. 1:Ve vakuu do vzdálenosti 2 m náboje Q0=10 −3C umísťujeme postupně náboje: a) Q1=1C b) Q2=10 −4C c) Q3=2⋅10 −6C d) Q4=3,14⋅10 −4C Urči sílu, která na ně bude působit. Kromě výsledku uveď vždy i dosazení do konečného vzorce. a) Tato sbírka vzorců obsahuje nejdůležitější vzorce pro nejpoužívanější stavební prvky a obvody v elektronice. Obsahově se opírá o látku odborných a technických škol a lze ji proto použít i pro výuku. Historie vydání. 1. vydání - březen 1999 - ISBN 80-86056-53- Elektrické pole. Elektrické pole. je prostor kolem tělesa s elektrickým nábojem (elektricky nabitého tělesa), ve kterém se projevuje působení elektrické síly. Velikost elektrického pole. závisí na velikosti náboje, na vzdálenosti od tělesa a na prostředí kolem tělesa, a popisuje ji veličina intenzita elektrického pole

Dva bodové náboje v klidu se navzájem přitahují nebo odpuzují stejně velkými elektrickými silami opačného směru. Velikost elektrické síly F e je přímo úměrná součinu velikosti nábojů Q 1, Q 2 a nepřímo úměrná druhé mocnině jejich vzdálenosti r Každý proudový zdroj vytváří elektrické pole, které vede k pohybu volných elektronů. To znamená, že je proud. V tomto okamžiku se říká, že elektrické pole funguje. Říká se jí její pracovní proud. Elektrické pole vytvářené proudovým zdrojem je charakterizováno napětím

7. Světlené jevy . c - rychlost světla ve vakuu c = 300 000 km/s. f ( m ) - ohnisková vzdálenost φ = 1/ Hlavní strana » ELEKTŘINA A MAGNETISMUS » ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE » Kapacita vodiče, kondenzátor Kapacita vodiče, kondenzátor Připojíme-li osamocený vodič ke svorce zdroje, získá vodič stejný potenciál jaký má svorka vzorce. Př. 2: Urči vzdálenost, ve které má elektrické pole buzené nábojem Q=2⋅10−6C ve vakuu intenzitu E=1N⋅C−1. Př. 3: Urči intenzitu elektrického pole v místě, ve kterém na náboj Q=3⋅10−7C působí síla 0,2 N Nákres oscilačního pole v blízkosti vysílače. Teoretické výpočty pokrytí vysílače. Za podmínky znalosti efektivního vyzářeného výkonu (ERP) směrem k místu příjmu, případně znalosti maximálního ERP a jeho poklesu směrem do místa příjmu, můžeme dle vzorce spočítat intenzitu elektrické složky elektromagnetického pole Vzorce pro výpočet spotřeby elektrické energie. Elektrická práce, elektrická energie. I, mžeme vzorec pro výpočet elektrické energie upravit na E = P. Ek = W Ek ( J ) - pohybová energie. Im ( A ) - efektivní hodnota elektrického proudu. Vztah mezi elektrickým proudem, napětím zdroje a odporem spotřebiče je jedním z

a elektrické pole. Kolem každého elektricky nabitého tělesa je vytvořeno elektrické pole, pokud je nabité těleso v klidu (je statické to znamená, že se nepohybuje) je i jeho elektrické pole statické, mluvíme o elektrostatickém poli. Vlastnosti elektrického náboje (pro připomenutí) Elektrické pole Dobrý den, nevím si rady s nekolika příklady ke zkoušce a byla bych moc vděčná za pomoc. Vypocitejte intenzitu elektrickeho pole v bode, ktery lezi uprostred na spojnici dvou naboju Q1=4*10na-5 C, Q2=-4*10na_5 C, vzdalenych od sebe 20 cm (predpokladejme, ze naboje jsou ve vakuu, konstanta v Coulombove zakonu pro vakuum.

Intenzita elektrického pole - FYZIKA 00

 1. Tyto změny elektrického pole mohou naopak vyvolat změny v rozložení proudu, a tedy zpětně i změny mag­netického pole. Elektrické a magnetické pole přestávají být tedy navzájem nezávislé. Pro kvazistacionární pole lze v mnoha případech zachovat platnost materiálo­vých vztahů tak, jak byly vyloženy v kapitolách l a 3
 2. Homogenní elektrické pole (rovnoběžné siločáry), radiální elektrické pole (paprsčité siločáry) Elektrická síla F e = k * |Q 1 Q 2 |/r 2, k = 1/4π * ε Permitivita ε = ε 0 (8,854 * 10-12) * ε r relativní permitivita Intenzita elektrického pole E = F e /q (q - jednotkový náboj),.
 3. Elektrické pole Od: hyhynka ® 12.10.18 12:46 odpovědí: 3 změna: 13.10.18 13:07. Dobrý den, No, už od pohledu vidím, že si z C=Q/fí vyjádřili fí a dosadili ho do prvního vzorce. Pak dosadili za C druhou polovinu horního vzorce a vznikne to konečné vyjádření (to s otazníkem)..
 4. Elektrické náboje vůči sobě vykazují silové účinky. Mají kladnou nebo zápornou polaritu. Elektrony vykazují záporný náboj, mohou se v pevné látce pohybovat; protony vykazuj

Elektrická síla - Wikipedi

Magnetické pole - vzorce Stacionární magnetické pole: Síla působící na vodi č s proudem v homogenním magnetickém poli: F B I lm = ⋅ ⋅⋅sin α B - velikost vektoru mgn. indukce, I - proud ve vodi či, l - délka vodi če, α - úhel mezi vodi čem a induk čními čarami. Gravitační a elektrické pole 10. Elektrický proud v kovech 11. Elektrický proud v látkách 12. Stacionární magnetické pole 13. Nestacionární magnetické pole 14. Kmitání 15. Mechanické vlnění 16. Střídavý proud 17. Elektromagnetické vlnění 18. Optické zobrazování 19. Elektromagnetické záření 20 Magnetické pole - druh silového pole, zvláštní případ elektromagnetické pole Vytváří - vodič s proudem, pohybující se částice nebo tělesa s elektrickým nábojem, zmagnetované těleso, proměnné elektrické pole Stacionární magnetické pole - charakteristické veličiny se časem neměn Seznam dílů / kapitol / hodin. Fyzika ZŠ » . aktualizováno: 7. 1: 6. ročník. 1: Jsme fyzikové, tak zkoumám

Video: Základy elektrotechniky, vzorce (n600

Elekromagnetická indukc

 1. 10) Ze získaných údajů podle vztahu (3) vypočtěte ohniskovou vzdálenost použité spojky. 11) Sestavte na optické lavici optickou soustavu pro měření ohniskové vzdálenosti tlusté spojky metodou dvojího zvětšení (zdroj , předmět - průhledné milimetrov
 2. Pro elektrické pole platí principsuperpozice: intenzita elektrického pole, složeného z několika dílčích polí, je dána sumací intenzit těchto polí podle pravidel vektorového součtu: E = Xn k=1 k. (7) Je-li náboj na objektu rozložen spojitě, vyjádříme nejprve intenzitu elek
 3. Zatímco elektrické pole (a jeho inten­zita definovaná vztahy typu (1.32), popř. (2.26) ), vyjadřuje tu část silových účinků mezi náboji, která je nezávislá na rychlosti zkušebního náboje vůči pozorovací soustavě souřadné, magnetické pole popisuje naopak část silových účinků na této rychlosti závislou
 4. Rozsah překračuje běžně používané vzorce , některé mohou některým vyučujícím. Sílu tohoto pole vyjadřujeme jako elektrické napětí. Jestliže se působením elektrické síly náboj přemísťuje, koná se práce, a tím se mění potenciální energie náboje. Při přemístění ve směru působení elektrické síly
 5. Uivo je v uebnici rozděleno na tematické celky: 1. Elektrický náboj a elektrické pole, 2. Elektrický proud v kovech, 3. Magnetické pole, 4. Střídavý proud, 5. Elektrické motory. Každý tematický celek se dále þlení na jednotlivé kapitoly i podkapitoly. Obrázky, schémata a fyzikální vztahy jsou v uþebnici þíslovány
 6. Velikost pole vypočítejte z tohoto vzorce a pak určete, jsou-li příspěvky kladné či záporné, a to ne v závislosti na znaménku náboje, ale podle směru, kterým míří jeho pole. Příspěvky sečtěte a tím získáte celkové elektrické pole v tom bodě

Pohyb nabité částice v magnetickém poli: vzorce

 1. Intenzita elektrického pole 19. Napište vzorec pro výpočet velikosti elektrické intenzity ve vzdálenosti r od bodového náboje Q. 20. Určete intenzitu elektrického pole ve vakuu ve vzdálenosti 30 cm od bodového náboje o velikosti 3 μC. Jak velká síla by zde působila na částici nesoucí elementární náboj? 21
 2. Vzorce pro výpočet elektrického náboje Základní vzorce pro výpočet Q = I . t Q = C . U. kde (veličina - jednotka - značení) Q.. elektrický náboj - Coulomb - C I.. elektrický proud - Amper - A t.. čas - sekunda - s C.. elektrická kapacita - Farad - F V.. elektrické napět.
 3. Proch z -li obvodem st l proud, vykonaj s ly elektrick ho pole pr ci, kterou naz v me elektrick pr ce (energie): W = U.I.t Z Ohmova z kona m eme proud vyj d it pomoc nap t a odporu I = U/R, nap t m eme vyj d it pomoc proudu a odporu U = I.R. Elektrickou pr ci (energii) m eme proto dosazen m do z kladn ho vztahu vypo tat tak ze vzorc
 4. kondenzátor připojíme na zdroj napětí -> nabije se a mezi deskami se vytvoří elektrické pole(t=0), elektrická energie tohoto pole je počáteční energie kondenzátoru, kondenzátor se začne vybíjet a cívkou proudí stále větší, v čase t=T/4 bude kondenzátor vybit a cívkou bude procházet největší proud -> kolem cívky.
PPT - Základy elektrotechniky PowerPoint Presentation - ID

• Silné elektrické pole mezi elektrodami působí na ionty plynu a ty se začnou pohybovat k opačně nabitým elektrodám. Při svém pohybu se srážejí s neutrálními molekulami plynu a mají-li dostatečně velkou energii, nárazem se molekuly rozštěpí. Iontů tak v prostoru mezi elektrodami přibývá, dochází jev, při kterém vzniká indukované elektrické pole díky změnám magnetického pole vytvářeného vodičem, kterým prochází proud; pokud do obvodu s cívkou začneme pouštět proud, proud nedosáhne okamžitě své stále hodnoty, ale narůstá postupně -> mění se I -> mění se magnetická indukce B -> magnetické pole tvořeno.

A. Platnost Zářického schema pro elektrické pole. B. Elektrická energie kondenzátoru je dána Zářického vzorcem ( 34 ). C. Bičanův výrok o tom, že vložené matematické parametry do Coulombova vzorce ( 4π ) a Ampérova vzorce ( 2π ) znehodnocují fyzikální zákony pro elektrickou resp. magnetickou sílu Ano, je to schopnost elektromagnetického pole, elektrické napětí nebo elektrický proud jsou jen vnějším projevem tohoto pole. Elektrická zařízení můžeme rozdělit na zdroje elektrické energie (střídavé nebo stejnosměrné) a spotřebiče elektrické energie. Způsobů, jak vyrobit a uchovat elektrickou energii je mnoho (např. Jakou intenzitu má elektrické pole, které působí na elektron silou 4,8.10^−15 N? (e=1,6.10^-19 C) Vím, že pro tento vztah, platí vzoreček E = Fe/Q, ale vycházejí mi samé nesmysly. Můžu poprosit o vysvětlení Elektrické kyvadélko v poli nabité koule (velká výchylka) Úloha číslo: 153 Ve vzdálenosti r 0 = 5 cm od středu vodivé koule o poloměru R = 2 cm je na vlákně délky l = 12 cm zavěšena malá kulička elektrického kyvadélka o hmotnosti m = 0,6 g

Intenzita elektrického pole - Wikipedi

Proměnný magnetický tok vytváří vírové elektrické pole usměrněné ve směru tečny dráhy. Toto pole pak elektrony urychluje. Vakuová komora tvaru eliptického prstence je jako u cyklotronu uložena mezi póly elektromagnetu. Vinutím elektromagnetu prochází střídavý proud. Elektrony, které obíhají účinkem magnetického. vzorce 1.1 Úkol měření pole vlny dopadající z prostředí 1 na rozhraní dielektrik budeme psát Ee(r,t)=Ee 0e j(k·r−ωt), kde kje vlnový vektor2a ω je kruhový kmitočet. Dopadající vlna se na rozhraní částečně odráží. Elektrické výboje v elektroenergetice 5 Technika vysokých napětí Výpočet ztrát korónou •Podle A.M. Zálesského -úprava Peekova vzorce =2,22 + 65 − 0210−4 ř / kde ř=19 , =21,2 1+ 0,301 ሾ

Práce v elektrickém poli - vyřešené příklad

Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Zkoušela jsem všechny možné vzorce, ale k výsledku jsem se ani nepřiblížila. Děkuju Na vodivou kouli o poloměru 6 cm přesuneme náboj 6 nC. Jakou intenzitu má elektrické pole v její těsné blízkosti? Témata: fyzika. 3 reakce Anonym Lujoval. 08.05.2014 21:24 | Nahlásit

PPT - ELEKTRICKÁ PRÁCE A VÝKON PowerPoint Presentation®Posloupnosti, řady a konvergence – Kdo ví?®Činný a jalový výkon – Kdo ví?®Vlastní čísla, vlastní vektory – Kdo ví?
 • Autokemp butov.
 • Hashtagy k selfie.
 • Tauriel herecka.
 • Zemedelstvi jihocesky kraj.
 • Státní svátky anglie 2019.
 • Mrkvové vánoční cukroví.
 • Rio 4.
 • Miley cyrus malibu preklad.
 • Jan železný manželka.
 • Winamp classic.
 • Torrey devitto vampire diaries.
 • Kaki strom cena.
 • Nenech to být a něco udělej.
 • Značení klínových řemenů.
 • Trek silniční.
 • Gia certificate.
 • Rfid chip.
 • Rehabilitace achillovy šlachy.
 • Letovisko leba.
 • Microsoft 3d pinball: space cadet.
 • Nejdražší poštovní známka.
 • Glycerínové čípky pre deti zkušenosti.
 • Qatar airways doha arrivals.
 • Lg store brno.
 • Odstřeďování definice.
 • Havířovský deník facebook.
 • Morče křeče.
 • Zapojení led čipů.
 • Stavební otvor pro střešní okno.
 • Rychlost chemické reakce laboratorní práce.
 • Prodej kempu vysoká srbská.
 • Druhy telefonů.
 • Odrena dasen.
 • Deratizace příbram.
 • Laserová epilace doma.
 • Kotlety u žen.
 • Sig sauer co2.
 • Khaleesi vyznam.
 • Skiaskopie srdce.
 • Slovenský youtuber.
 • Sob meaning.